изискуем
  изпитателен срок
  извличам
  идеен
  инвалид
  измама
  изземам
  издавам патент
  изложбен приоритет
  индекс
  изменям
  изплащам
  идентифициращ знак
  издател
  изобразително изкуство
  изготвям (отчет, доклад и т. н.)
  изобретение
  инвеститор
  изпълнителен лист
  ипотека
  избрано ведомство
  изправна страна
  извънборсов пазар
  изпълнявам договор
  извънреден
  изпращач
  издръжка
  излъчване по безжичен път
  извършител
  индустриална собственост
  инцидент
  източник на правото
  изчерпване на права
  имуществени права
  инфраструктура
  изтърпявам наказание
  инструменти на паричния пазар
  иск
  искова молба
  ищец
  в двоен размер
  в качеството на
  в състав от трима съдии
  лизинг
  лизингополучател
  лизингодател
  дивидент
  килия
  жилищностроителна кооперация
  Министерски съвет
  Министертво на финансите
  Министерство на образованието и
  Министерство на държавната поли
  Министър на околната среда и вод
  Министър на вътрешните работи
  Министър на транспорта
  ликвиден
  ликвидност
  ликвидация
  ликвидатор
  дипломатическо представителств
  липси
  зимуване
  митни сборове
  лихва
  лишен от
  лишени от свобода
  писмен
  лихвен процент
  нищожен
  лишаване от свобода
  диспансер
  директива
  диспашор
  лихварство
  дисциплина
  дисциплинарен
  по избор на
  на заповед на
  на предявяване
  на място
  по силата на
  по своя преценка
  за собствена сметка
  по същество
  по същество биологичен процес
  авизирам
  единична номинална стойност
  обида
  вливане
  неизбежна отбрана
  наименование за произход
  единодушно
  неизпълнение
  неизпълнение
  неимуществени права
  опис
  опит
  одит
  клиринг
  емисионен период
  обиск
  джиро
  обичаи
  обичаи
  описание
  обичаен начин
  емитент
  джирант
  одитор
  газ
  под запрещение
  номинална стойност
  облигация
  доживотен затвор
  деликт
  обвиняем
  запис на заповед
  комисионер
  Комисия за финансов надзор
  полица
  капитал
  набиране на капитал
  записвам ценни книжа
  менителница
  заличавам
  капиталов пазар
  капиталови разходи
  заличаване от регистър
  капиталово дружество
  дело
  заем
  клон
  Фонд за компенсиране на инвестит
  Фонд за гарантиране на влоговете
  малки и средни предприятия
  заобикалям
  водоизместване
  мнозинство
  квалифициран инвеститор
  болничен лист
  надзиравам
  надзирател
  падеж
  залог
  делба
  закон
  глоба
  вагон (железопътен)
  волеви
  базови ценни книжа
  домакинство
  независимост
  главница
  делегиране
  наложителност
  депозитарна разписка
  покоен
  гоблен
  водене на чужда работа без пълно
  вземам назаем
  дознание
  командитно дружество
  заповед
  законов
  подавам
  монопол
  поемане на задължение
  полезен модел
  наложен платеж
  банкова гаранция
  банкова гаранция
  оказвам съдействие
  подземни богатства
  наказание
  показания
  опазване на обществения ред
  докладна записка
  заповеден
  непозволено увреждане
  плодоползване
  жалбоподател
  водноелектрическа енергия
  залогодател
  позлежащ на бърза развала
  залогоприемател
  наемодател
  заемодател
  законност
  заподозрян
  железопътен
  железопътен състав
  помагач
  договор
  делегат
  договор в полза на трето лице
  договор в полза на трето лице
  договор за лизинг
  договор за наем
  договор за поръчка
  договор за разлики
  локомотив
  обезпечителни мерки
  договорен
  невменяем
  малолетен
  показател
  договорна лицензия
  обезпечение
  наказателно право
  доказателства
  доказателствен
  доказателствена тежест
  доказателствена стойност
  делегатар
  военнослужещ
  помагачество
  бездействие
  договаряща страна
  кодекс
  подбор
  колективни инвестиционни схеми
  колективни трудови спорове
  колективно управление
  наднационален
  незначителен
  клевета
  бандерол
  заемател
  наемател
  поемател
  поемател на задължение
  надзорен съвет
  балансови активи
  непоправимо разстройство
  намаляване на капитала
  благороден метал
  неплатежоспособност
  наказуемост
  компетентност
  кооперация
  недобросъвестно
  конвертиране на ценни книжа
  конвертируем
  недействителен
  недопустимост
  запор
  обективна форма
  обезсилване на акции
  новация
  Агенция за държавни вземания
  непарично обезщетение
  погасителна давност
  поверителност
  мажоритарен пакет
  безпристрастност
  подкуп
  подбудител
  подбудителство
  домашен арест
  повереник
  поздравителен адрес
  безвъзмезден
  безвъзмезден договор
  коносамент
  вменяемост
  Международен валутен фонд
  Международна организация на ком
  безбрачие, ергенство
  географско означение
  локаут
  заключителен баланс
  електрически мотрисен влак
  неперсонифициран
  поддържам
  погасяване
  електронна търговия
  едностепенна система
  конкуренция
  недостатък
  лекарство с незабавно освобожда
  лекарствен
  кмет
  клас ценни книжа
  ембрион
  оборима презумпция
  пенсионен фонд
  неприкосновен
  майчинство
  значително пазарно въздействие
  конфискация
  клетва
  вноска в капитала
  Сметна палата
  кадрови дела
  пантомима
  допълнителна закрила
  влачене и тласкане на кораби
  кадрово дело
  недялови ценни книжа
  неотменим
  непредвидим
  задължен
  небрежен
  влошавам
  платежен инструмент
  Световна комисия по язовирите
  задължение
  влошаване
  непреодолима сила
  непредпазлив
  непредпазливост
  неправдоподобен
  непълнолетен
  неоснователен
  неоснователно обогатяване
  небрежност
  документ с невярно съдържание
  непълнота в правото
  документни престъпления
  забранявам
  дееспособен
  дееспособност
  консенсуален
  оборот
  платец
  оперативна съвместимост
  обещател
  консорциум
  добросъвестност
  повтарящ се
  амортизация
  валута
  консул
  кворум
  действие
  подсъдим
  данъчна година
  невярно деклариране
  данъчно облекчение
  данъчна загуба
  данъчно задължено лице
  данъчна печалба
  подсъден
  гласувам
  обвързан от
  обвързвам
  задържане на стоки на митницата
  задържане под стража
  Централен депозитар
  безусловен
  получаване
  получаване на капацитет от желез
  получаващо ведомство
  подсъдност
  контраоферта
  получател
  безсрочен
  консулско представителство
  допустим
  неотчуждим
  обостряне на болест
  нос на кораб
  акт за раждане
  акт за смърт
  общи условия
  опции
  акции
  досие
  акциз
  активи
  мотиви
  мотивиран
  машинист
  периодичен
  периодично издание
  Национална агенция по приходите
  Национален осигурителен институ
  акционер
  защитим
  защитник
  паричен
  касирам
  носител
  носител на право
  паричен влог
  парично обезщетение
  парично плащане
  парична сума
  начисляване
  вещо лице
  маса на несъстоятелността
  общо заболяване
  обща авария
  общо право
  общо събрание
  мерки на границата
  маржин покупки
  парников
  общоизвестна марка
  кауза
  вещен
  доход
  марка, ползваща се с известност
  длъжник
  дарение
  зародиш
  акредитив
  наредител
  ограничение
  ограничено вещно право
  наредба
  Народно събрание
  котвена стоянка
  наследник
  последна дума
  населено място
  определение
  наследодател
  Европейска инвестиционна банка
  Европейска централна банка
  оправдателна присъда
  доходност от инвестиции, от лихв
  варант
  затвор
  акцепт
  акцепт
  карантина
  нормативен акт
  корекция
  Патентно ведомство
  акцептант
  патентоспособен
  патентоспособност
  лесовъдство
  абсолютни права
  материални и нематериални актив
  касационен
  материално право
  обратно изкупуване
  обратен, регресен иск
  посочено ведоство
  мореходност
  вещество
  вероятен
  авторство
  морски протест
  местоизпълнение
  картел
  морска застпаховка
  потребим
  актуализирам
  потребител
  настойник
  персонално дружество
  постановявам
  несъвместимост
  актюер
  насрещен иск
  постоянен адрес
  несъответствие
  настоящ ядрес
  достатъчно основания да се смята
  зестра
  нарушение
  екстрадирам
  достъпен
  неустойка
  застроена площ
  постъпления
  двустепенна система
  несъразмерен
  застраховка
  застрахована сума
  застрахователен интерес
  застрахователна полица
  застрахователна премия
  застрахователно дружество
  застрахователно събитие
  застрахователна стойност
  несъстоятелен
  несъстоятелност
  от свое име
  при поискване
  при закрити врата
  привилегия
  привилегировани акции
  придобивна давност
  осиновител
  приемно-предавателен протокол
  призовка
  призовка
  признавам
  признаване
  призовавам
  приемател
  приносител
  грижата на добрия стопанин
  приготовление
  приоритет
  принудителен
  принудителна лицензия
  принуда
  прикрепям
  осигурителна вноска
  осигурителен доход
  осигурителен стаж
  осигурителен стаж
  причино-следствена връзка
  причинявам
  прихващам
  прихващане
  присвоявам
  присъда
  произведение
  освидетелстване
  произход
  произшествие
  отличителен знак
  отписвам
  арбитраж
  арбитър
  брак
  вреди
  президиум
  Президиум на Народното събрание
  правилник
  въззивен
  възникване
  преписка
  кредитно писмо
  граничен контрол
  публично право
  отвличане
  превишаване пределите на неизбе
  кредитозаемател
  правителство
  кредитор
  отказ
  орган
  отвод
  право
  право на задържане
  право на задържане
  пране на пари
  право на предпочитание
  отказ от договор
  отказ от право
  отказ от гражданство
  право върху
  дялови ценни книжа
  предвидим
  аранжимент
  предписвам
  вреден
  оценка
  превод
  грабеж
  кражба
  аренда
  крайна нужда
  основни начала
  дългови цени книжа
  отнемам
  особено мнение
  гражданин
  предложител
  отвеждам
  предавам
  продажба
  предавам (владение)
  продажба по мостра
  продажба на стоки
  временно удостоверение
  продажба със запазване на собств
  предпазен
  възмезден договор
  провеждам гласуване
  пренаемане
  освобождавам от отговорност
  освобождаване от гражданство
  грабежоподобна кражба
  правдоподобност
  превозвач
  възобновяване
  пълнолетие
  гражданско право
  гражданско състояние
  правноорганизационна форма
  правонарушител
  правонарушение
  предмет
  предмет на дейност
  правоприемник
  правоприемство
  предварително производство
  предварително уведомление
  предварително разследване
  празнота в правото
  основателност на искане
  правоотношение
  отговорност
  предпочтително удовлетворение
  предприемачески
  драматично-музикален
  предприятие
  отменям
  отменям
  отделяне
  проверка
  бункероване
  проектозакон
  правоспособност
  предбрачен
  правосъдие
  препоръка
  Българска народна банка
  Българска служба за акредитация
  дълготраен
  предоставям
  предоставяне (на права)
  препоръчано писмо с обратна разп
  бюлетин
  ответник
  ответник по жалба
  възпроизвеждане
  превъзпитаване
  оспорвам
  възбрана
  прелюбодеяние
  председател
  председателствам
  кълняемост
  презумпция
  презумпция за невиновност
  преоценъчен резерв
  продукти
  предявяване на обвинението
  прекратяване
  прекратяване на дружество
  прокурист
  представител
  представителна власт
  представителство
  въздържам се
  пропуснати ползи
  представям обезпечение
  прокурор
  предсрочен
  предстоящ
  прокуратура
  възвръщаем
  етер
  противоправен
  открито море
  пратка
  мълчаливо съгласие
  преходни и заключителни разпоре
  протокол
  възражение
  преразглеждам
  преразглеждане
  прецедент
  проспект
  преработка
  оферент
  процент на разходите
  претенции
  професионална квалификация
  професионална болест
  професионално обучение
  прехвърлим
  прехвърлимост (на телефонни номе
  процесуални нарушения
  оферта
  отпуск
  отпускам кредит
  проучване и експертиза
  арестант
  просрочено плащане
  брошура
  престъпление
  претърсване и изземване
  отчисление
  артист-изпълнител
  къса продажба
  първично предлагане
  осъдителна присъда
  пътническа ведомост
  кърма на кораб
  груба небрежност
  осъден
  осъждан
  Държавна агенция за информацион
  Държавен вестник
  Държавен архивен фонд
  дружество майка
  дружества от затворен тип
  дружествен договор
  дружествено право
  естер
  отчет
  дъщерно дружество
  остатъчен
  курс за ограмотяване
  място на произшествие
  встъпителен баланс
  връщам дело за ново разглеждане
  връчвам
  връчване
  встъпвам в правата на някого
  отчуждено имущество
  отчуждаване
  вътрешни водни пътища
  отсрочвам
  отстранявам недостатък
  кръстосване
  химично съединение
  физическо лице
  сила
  синдик
  финансов инструмент
  финансов посредник
  философия на правото
  римско право
  сливане
  свиквам
  свидетел
  свидетелски показания
  свидетелство за съдимост
  универсално правоприемство
  убийство
  спирам производство
  умишлен
  спиране на изпълнението
  умисъл
  чек
  родилен
  сезирам
  ремитент
  регистър на населението
  регистър на гражданското състоя
  указ
  тога
  член
  явно гласуване
  сека пари
  ценни книжа
  роднини по права линия
  роднини по съребрена линия
  реабилитация
  холдинг
  роднина по сватовство
  язовир
  спедиционен договор
  убежище
  различен
  увеличение на капитала
  разпитвам
  разбираем
  хеджиране
  спедитор
  хазна
  родов
  тайно гласуване
  явление
  реално изпълнение
  целева помощ
  рождени родители
  свобода на договаряне
  свобода на сдружаване
  семейно положение
  уволнение
  уважавам
  разделно
  уважавам молба
  свободна професия
  самоволен отказ
  уведомление
  разглеждам
  размножаване
  следовател
  развалям
  развалям договор
  удовлетворяване на кредитори
  разгласявам
  размер на наказанието
  селекционер
  редакция
  уговорител
  разноски
  разпоредител с бюджетни кредити
  уволнявам
  разпореждам се
  своевременно
  самовъзпроизвеждам се
  рабат
  товар
  разкриване
  товарителница
  товарителен запис
  работник, служител
  телесен
  работно време
  работно място
  разпределям акции, ценни книжа
  работодател
  товародател
  самоуправление
  разпространявам
  тежест
  тежест на нарушение
  себестойност
  целесъобразност
  спор
  специални права на тираж на Межд
  фалшификация
  фактическо съжителство
  тежък
  сборник
  регулиран пазар
  разход
  спорно начало
  разумен
  споразумение
  разрешавам
  секретар
  секюритизация
  уместен
  сключвам (сделка)
  сключване
  творческа дейност
  разсрочвам
  фактура
  рецидивист
  укривам
  цесионер
  цесия
  скрити недостатъци
  ратификация
  ратифицирам
  щета
  служител
  сервитут
  форма на държавно устойство
  решение
  управител
  управителен съвет
  явявам се
  решавам
  упълномощавам
  реферат
  растителни култури
  частна авария
  частно право
  чертежи
  твърдение
  форсмажор
  свръхзадълженост
  форуърден договор
  юридическо лице
  съизвършител
  юрисконсулт
  събиране на доказателства
  събирателно дружество
  тяга
  суап
  сталийно време
  сравнително право
  ставка
  ставам изискуем
  средно претеглена цена
  художник-постановчик
  становище
  съдебен
  съдебен изпълнител
  съдебен контрол
  съдебна практика
  условно предсрочно освобождаван
  условно осъждане
  стокова разписка
  съдебен район
  съдебен състав
  съвпадение на волеизявленията
  сценография
  субективно право
  сценарист
  съконтрахент
  съвет на директорите
  сумарен
  усвояване (на кредит)
  съпоставимост
  субсидия
  стачка
  съкровищни бонове
  трасант
  трасат
  съдружник
  съпътстващ
  устав
  страна по спор
  трудов стаж
  трудова злополука
  трудова злополука
  трудово право
  установявам
  установяване
  търговско право
  търговско представителство
  търговска тайна
  учредявам
  учредяване на дружество
  търпя
  съществено процесуално нарушени
  съучастие
  съучастник
  фючърс